XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Ważne daty

Strona główna Ważne daty

Ze względu na ograniczenia epidemiczne, lokalowe i finansowe, bezpośrednio w Zjeździe może uczestniczyć maksymalnie 500 osób. Organizatorzy dołożą wszelkich starań do przeprowadzenia bezpiecznych obrad z zachowaniem obowiązujących aktualnie zasad bezpieczeństwa.
Uwaga! – Procedura zgłoszenia streszczenia zjazdowego jest połączona z rejestracją!


Ważny Komunikat z dnia 11.08.2022

Szanowni Państwo

przypominamy o konieczności dokończenia pełnej rejestracji i uiszczenia opłaty zjazdowej. Do dnia 20.08.2022 wymagane jest dokonanie opłaty Uczestników za zaakceptowane streszczenia do prezentacji w formie komunikatów ustnych, plakatów (limit 1 uczestnik na 1 streszczenie) oraz dodatkowych e-plakatów (bez limitu na osobę); a także opłaty E-Uczestników za wszystkie zaakceptowane e-plakaty. Tylko wniesienie opłaty do dnia 20.08.2022 gwarantuje umieszczenie zaakceptowanych streszczeń w aktualnie przygotowywanych materiałach zjazdowych. Brak wniesienia opłaty spowoduje nieuwzględnienie danego streszczenia w materiałach zjazdowych (książce zjazdowej).

Komitet Organizacyjny XXIX Zjazdu PTM


Rejestracja uczestników i zgłoszenie streszczenia: od 15.03.2022 do 24.07.2022.

Rejestracja po 24.07.2022 możliwa w trakcje Zjazdu na miejscu w miarę wolnych miejsc.

Zgłoszenia streszczeń:

 • 15.03.2022 do 30.04.2022 (I tura)*
 • od 1.05.2022 do 19.06.2022 (II tura)**
 • od 1.07.2022 do 24.07.2022 (III tura)**

*zgłoszenie streszczeń wykładów plenarnych i w sesjach tematycznych, wykładów laureatów nagrody im. Prof. E. Mikulaszka, streszczeń prac habilitacyjnych lub doktorskich, komunikatów ustnych, plakatów i e-plakatów. Limit – jedna osoba zgłasza jedno streszczenie (z wyłączeniem osób zgłaszających wykłady plenarne oraz w sesjach tematycznych, laureatów nagrody im. Prof. E. Mikulaszka oraz osób zgłaszających streszczenia prac habilitacyjnych lub doktorskich).
**zgłoszenia plakatów i e-plakatów. W II i III turze nadal obowiązuje limit na zgłaszanie streszczeń do prezentacji w formie plakatu (1 osoba zgłasza 1 streszczenie na prezentacje w formie plakatu) i nie ma limitów na zgłaszanie e-plakatów. Zarówno uczestnik zjazdu stacjonarnego jak i E-uczestnik mogą zgłosić dowolną liczbę streszczeń na e-plakaty (opłata jest pobierana od każdego e-plakatu).

Po 24.07.2022 niemożliwe jest już zgłoszenie streszczeń.

Rozsyłanie informacji o akceptacji streszczeń:

 • dla streszczeń z I tury do dnia 20.05.2022
 • dla streszczeń z II tury do dnia 01.07.2022
 • dla streszczeń z III tury na bieżąco, do dnia 26.07.2022

Po otrzymaniu informacji o akceptacji streszczenia należy do dnia 01.08.2022 wypełnić formularz „Uczestnika obrad zjazdu” (dotyczy osoby wygłaszające wykłady plenarne oraz w sesjach tematycznych, komunikaty ustne oraz prezentujące plakaty w budynku obrad, a także delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTM) lub formularz „E-uczestnika zjazdu” (dotyczy osoby prezentującej e-plakat w wyjątkiem delegatów na WZD PTM) oraz wnieść opłatę zjazdową. Formularze będą dostępne po 20.05.2022 w systemie rejestracji po zalogowaniu się uczestnika na swoje konto zjazdowe.

Opłata zjazdowa może być uiszczona według podanej poniżej tabeli:


 Opłata zjazdowa w zł. brutto A
 Uczestnik Zjazdu Wczesna Późna W ostatniej chwili
  do 25.06.2022 26.06-01.08.2022 po 01.08.2022 – na miejscu obrad
>35 lat  nie członek PTMB 800 950 1000
>35 lat członek PTMB 700 850
35≤ lat nie członek PTMB 600 750
35≤ lat członek PTMB 500 600
osoba towarzyszącaC 300 300 300
e-uczestnik z e-plakatem 100/plakat 100/plakat 

Przy określeniu wieku liczy się rok kalendarzowy w którym kończy się 35 lat: >35 urodzony przed 1987 r.; ≤35 urodzony w i po 1987 r.

ABrak wniesionej opłaty zjazdowej jest równoważny z brakiem uczestnictwa w Zjeździe. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PTM bez opłaty zjazdowej biorą udział tylko w WZD PTM.

BKażdy z uczestników zjazdu (oprócz wygłaszanego wykładu, komunikatu ustnego lub plakatu) może w II i III turze zgłosić streszczenia dowolnej liczby e-plakatów, co wiąże się z wniesieniem dodatkowej opłaty 50 zł brutto za e-plakat oprócz w/w opłaty zjazdowej. Tą dodatkową opłatę za e-plakaty, można wnieść niezależnie od wcześniejszego uiszczenia „Wczesnej opłaty zjazdowej”, to jest po 25.06.2022. Jedynym warunkiem jest dokonanie wpłaty do dnia 01.08.2022.

COpłata rejestracyjna dla osoby towarzyszącej obejmuje jedynie uczestnictwo w ceremonii otwarcia Zjazdu i powitalnej kolacji.

Pakiet Konferencyjny Uczestnika Obrad Zjazdu (w ramach opłaty zjazdowe) obejmuje:

 • torbę konferencyjną, materiały zjazdowe i informacje z firm, nośnik lub wydrukowany zeszyt ze streszczeniami, wydrukowany program ramowy, identyfikator,
 • udział w otwarciu zjazdu, wykładach plenarnych i sesjach tematycznych,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • napoje i poczęstunek w czasie przerw kawowych i obiadów, a także kolacji na otwarcie zjazdu.

Pakiet E-Uczestnika Zjazdu (w ramach opłaty zjazdowe) obejmuje:

 • dostęp on-line do materiałów zjazdowych,
 • certyfikat prezentacji e-plakatu na Zjeździe.