XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Instrukcje o przygotowaniu streszczenia

Strona główna Streszczenia Instrukcje o przygotowaniu streszczenia

PRZYGOTOWANIE STRESZCZEŃ (I) WYKŁADÓW oraz (II) KOMUNIKATÓW ZJAZDOWYCH

Spośród nadesłanych streszczeń komunikatów zjazdowych Komisje Oceniające w Sesjach Tematycznych wybiorą streszczenia do prezentacji w formie komunikatów ustnych, plakatów i e-plakatów.

 1. W przypadku zgłoszeń STRESZCZEŃ WYKŁADÓW do sesji plenarnych lub sesji tematycznych prosimy o wybranie i zaznaczenie w których sesjach będą one prezentowane. Ponadto:
  • streszczenia wykładów laureatów nagrody im. Prof. E. Mikulaszka należy zgłaszać jako Wykłady Plenarne.
  • streszczenia doniesień prac habilitacyjnych oraz prac doktorskich należy zgłosić wybierając drogę „Wykłady”, a następnie „Praca habilitacyjna” lub „Praca doktorska”. Zgłoszenie streszczenia zostanie automatycznie przydzielone do Sekcji 18. Streszczenia doniesień prac habilitacyjnych oraz prac doktorskich nie są wliczane w limit zgłoszenia przypadający na jedną osobę (jedno doniesienie zjazdowe na jedną osobę). Czyli osoba zgłaszająca streszczenie pracy habilitacyjnej lub pracy doktorskiej może ponadto wysłać zgłoszenie jednego doniesienia zjazdowego do sesji 1 – 13, 15 – 17.
 2. W sesjach tematycznych prezentowane będą KOMUNIKATY USTNE, PLAKATY oraz E-PLAKATY zawierające prace oryginalne lub kazuistyczne lub metaanalizy. Autorzy zostaną powiadomieni e-mailem o wytypowaniu ich prac do danej formy prezentacji.
 3. PRZYGOTOWANIE STRESZCZENIA. Streszczenie należy przygotować w języku polskim, w formacie WORD for WINDOWS według następującej konstrukcji:
  • tytuł pracy (dużymi literami) – w przypadku prac zgłaszanych do Sesji 18. „Prezentacja prac habilitacyjnych i doktorskich” należy po tytule dopisać w nawiasie (praca doktorska) lub (praca habilitacyjna),
  • autorzy,
  • e-mail osoby prezentującej,
  • instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość a dodatkowo kraj jeżeli inny niż Polska),
  • treść streszczenia pracy oryginalnej (powinna zawierać wstęp, cel pracy, metody, wyniki i wnioski, ale bez podziału na w/w części – treść powinna być pisana w sposób ciągły – patrz wzór abstraktu). Można podać źródło finansowania. Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia. Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2500 znaków (ze spacjami),
  • treść streszczenia pracy kazuistycznej (powinna obejmować charakterystykę kliniczną i postępowanie diagnostyczne ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki mikrobiologicznej – treść powinna być pisana w sposób ciągły) a natomiast metaanalizy (powinna obejmować szeroką analizę danych dotyczących danego obszaru badań). Można podać źródło finansowania. Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia. Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2500 znaków (ze spacjami),
  • treść streszczenia wykładu powinna być pisana w sposób ciągły. Można podać źródło finansowania. Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia. Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora/ współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 5000 znaków (ze spacjami).
 4. STRESZCZENIA wysyłamy po zarejestrowaniu się w zakładce „Rejestracja On-Line”, a następnie po zalogowaniu w systemie zjazdowym w zakładce „Logowanie”. Po zalogowaniu wchodzimy w (I) „Streszczenia” i „Wyślij Streszczenie” lub w przypadku streszczeń wykładów zarówno plenarnych jak i w sesjach tematycznych (II) wchodzimy w ”Wykłady” i „Wyślij Wykład”. System umożliwia zgłoszenie w I turze tylko jednego „Streszczenia” przez danego uczestnika (nie wliczane są w tą pulę streszczenia wykładów plenarnych i wykładów w sesjach tematycznych, które są wysyłane poprzez ścieżkę „Wykłady”). Natomiast w II turze (informacje w zakładce „Ważne daty”) nie ma limitu na wysyłane streszczenia e-plakatów przypadające na jedną osobę.
 5. Do przesłanego streszczenia należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowana praca jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”.
 6. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od wszystkich współautorów.
 7. Autorzy, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane przez komisję danej Sesji Tematycznej i zakwalifikowane do prezentacji podczas konferencji, zostaną o tym powiadomieni przez organizatorów drogą elektroniczną (e-mailem), najpóźniej do dnia zgodnie z „ważnymi datami”. Szczegóły wszystkich terminów są podane w„Informacji o zgłoszeniu streszczenia”.