XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Informacja o zgłoszeniu streszczenia

Strona główna Streszczenia Informacja o zgłoszeniu streszczenia

Uwaga! – Procedura zgłoszenia streszczenia zjazdowego jest połączona z rejestracją!


Zgłoszenie streszczenia zjazdowego i rejestracja uczestników:

od 15.03.2022 r. do 24.07.2022 r.


Zgłoszenie streszczenia zjazdowego możliwe w trzech turach:

I tura zgłaszania streszczenia i rejestracji – od 15.03.2022 r. do 30.04.2022 r. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w obradach na XXIX Zjeździe PTM zapraszamy do wysłania streszczenia i rejestracji w I turze. Jedna osoba może zgłosić nie więcej niż jedno streszczenie. Do dnia 20.05.2022 każda z osób zgłaszających streszczenie w I turze zostanie poinformowana drogą mailową o zaklasyfikowaniu pracy do prezentacji w formie komunikatu ustnego, plakatu lub e-plakatu. Następnie do dnia 01.08.2022 r. należy wypełnić formularz uczestnika obrad zjazdu i zgodnie z tabelą należy uiścić opłatę zjazdową uczestnika obrad zjazdu. Formularz „Uczestnika obrad zjazdu” – wypełniają wszystkie osoby wygłaszające wykłady plenarne oraz w sesjach tematycznych, komunikaty ustne oraz prezentujące plakaty w budynku obrad, a także delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD) PTM. Osoby które będą prezentować e-plakat i nie są delegatami na WZD PTM wypełniają formularz „E-uczestnika zjazdu”.

II tura zgłaszania streszczenia i rejestracji – od 01.05.2022 r. do 19.06.2022 r. Wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w XXIX Zjeździe PTM jako uczestnik w zjeździe stacjonarnym (wysyłając streszczenie do prezentacji w formie plakatu – obowiązuje limit 1 uczestnik wysyła jedno streszczenie do prezentacji w formie plakatu) lub jako uczestnik bez wysyłania streszczenia, oraz w formie e-uczestnika prezentującego e-plakat zapraszamy do wysłania streszczenia w II turze do 19.06.2022 oraz wstępnej rejestracji. Nie obowiązują limity zgłoszeń streszczeń e-plakatów przypadających na jedną osobę. Do dnia 1.07.2022 każda z osób zgłaszających streszczenie w II turze zostanie poinformowana drogą mailową o zaklasyfikowaniu do prezentacji w formie plakatu lub e-plakatu. Następnie najpóźniej do dnia 1.08.2022 r. należy wypełnić formularz uczestnika lub e-uczestnika zjazdu i zgodnie z tabelą należy uiścić opłatę zjazdową e-uczestnika zjazdu. Formularz „E-uczestnika zjazdu” – wypełniają osoby prezentujące e-plakaty z wyjątkiem delegatów na WZD PTM.

III tura zgłaszania streszczenia i rejestracji – od 01.07.2022 r. do 24.07.2022 r. Wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w XXIX Zjeździe PTM jako uczestnik w zjeździe stacjonarnym (wysyłając streszczenie do prezentacji w formie plakatu – obowiązuje limit 1 uczestnik wysyła jedno streszczenie do prezentacji w formie plakatu) lub jako uczestnik bez wysyłania streszczenia, oraz w formie e-uczestnika prezentującego e-plakat zapraszamy do wysłania streszczenia w III turze do 24.07.2022 oraz wstępnej rejestracji. Nie obowiązują limity zgłoszeń streszczeń e-plakatów przypadających na jedną osobę. W miarę możliwości na bieżąco do dnia 26.07.2022 każda z osób zgłaszających streszczenie w III turze zostanie poinformowana drogą mailową o zaklasyfikowaniu do prezentacji w formie plakatu lub e-plakatu. Następnie najpóźniej do dnia 1.08.2022 r. należy wypełnić formularz uczestnika lub e-uczestnika zjazdu i zgodnie z tabelą należy uiścić opłatę zjazdową e-uczestnika zjazdu. Formularz „E-uczestnika zjazdu” – wypełniają osoby prezentujące e-plakaty z wyjątkiem delegatów na WZD PTM.

Zgłaszanie streszczeń e-plakatów do 24.07.2022 r., po tym terminie niemożliwe już będzie zgłoszenie kolejnych streszczeń.

Limit zgłoszenia streszczeń przypadający na uczestnika i e-uczestnika Zjazdu:

  • 15.03.2022 r. do 30.04.2022 r. (I tura)*

Zgłoszenie streszczenia wykładu: (I) plenarnego, (II) w sesji tematycznej, (III) laureata nagrody im. Prof. E. Mikulaszka oraz streszczenia doniesienia pracy habilitacyjnej lub doktorskiej

Termin nadsyłania streszczeń wykładów (I-III) oraz streszczeń doniesień prac habilitacyjnych / doktorskich – od 15.03.2022 do 30.04.2022 (czyli w I turze zgłaszania streszczeń i rejestracji). Zgłoszenia wykładów lub doniesień pracy habilitacyjnej / doktorskiej nie są wliczane do limitu zgłoszeń na zjazd przypadającej na jednego uczestnika. Osoba taka może ponadto zgłosić jedno streszczenie zjazdowe w I turze.

Zgłoszenie streszczenia doniesienia pracy habilitacyjnej lub doktorskiej

Dotyczy prac których obrona odbyła się w latach 2017 – 2021. Warunkiem jest przynależność autora pracy do PTM i zgłoszenie streszczenia w I turze. Do dnia 20.05.2022 każda z osób zgłaszających streszczenie zostanie poinformowana drogą mailową o zaklasyfikowaniu pracy do prezentacji w Sesji 18. Tylko najlepsze prace zostaną wybrane przez Komisję do prezentacji w formie 15 min. doniesienia ustnego.

W I turze obowiązuje limit – jedna osoba zgłasza jedno streszczenie (z wyłączeniem osób zgłaszających wykłady plenarne oraz w sesjach tematycznych)

  • od 1.05.2022 r. do 19.06.2022 r. (II tura)**
  • od 1.07.2022 r. do 24.07.2022 r. (III tura)**

W II i III turze nadal obowiązuje limit na zgłaszanie streszczeń do prezentacji w formie plakatu (1 osoba zgłasza 1 streszczenie na prezentacje w formie plakatu) i nie ma limitów na zgłaszanie streszczeń e-plakatów przypadających na jedną osobę.

*Streszczenia doniesień przysłane w I turze będą poddane ocenie merytorycznej przez Komisje w danej Sesji Tematycznej. Z pośród nadesłanych streszczeń zostaną wybrane najlepsze prace (o najwyższej zdobytej punktacji) do prezentacji w formie komunikatu ustnego, następnie w kolejności uzyskanych punktów prace do prezentacji w postaci plakatów w miejscu obrad. Ponieważ warunki lokalowe ograniczają liczbę prezentowanych plakatów to pozostałe streszczenia będą zaklasyfikowane do przedstawienia w formie e-plakatów. E-plakaty będą dostępne na stronie internetowej XXIX Zjazdu PTM. Natomiast wszystkie zaakceptowane streszczenia do prezentacji w różnej formie będą umieszczone w materiałach zjazdowych.

** Streszczenia doniesień przysłane w II i III turze będą poddane ocenie merytorycznej przez Komisje w danej Sesji Tematycznej z uwzględnieniem formy zgłoszenia streszczenie do prezentacji jako plakat lub jako e-plakat. Zaakceptowane streszczenia do prezentacji w formie plakatu będą prezentowane przez uczestników zjazdu stacjonarnego w miejscu obrad, a streszczenia nadesłane jako e-plakaty w formie e-plakatów będą dostępne na stronie internetowej XXIX Zjazdu PTM. Natomiast wszystkie zaakceptowane streszczenia będą prezentowane w materiałach zjazdowych.

Rozsyłanie informacji o akceptacji streszczeń:

  • dla streszczeń z I tury do dnia 20.05.2022 r.
  • dla streszczeń z II tury do dnia 01.07.2022 r.
  • dla streszczeń z III tury na bieżąco, do dnia 24.07.2022 r.

Zasady uczestnictwa w zjeździe E-uczestników:

E-uczestnicy bezpośrednio – osobiście nie uczestniczą w Zjeździe w miejscu obrad, nie mają dostępu do wykładów plenarnych, sesji tematycznych (wykładów i komunikatów ustnych, sesji plakatowych), ponieważ prezentacje nie są nagrywane i pokazywane on-line. Nie mają również dostępu do wydarzeń towarzyszących. E-uczestnik nie wnosi opłaty zjazdowej lecz otrzymuje informację, że bierze udział w Zjeździe i wnosi opłatę 100 zł brutto od plakatu – liczba e-plakatów zaakceptowanych przez Przewodniczącego Komitetu Oceniający w danej Sesji jest nieograniczona. E-uczestnicy otrzymują: certyfikat prezentacji e-plakatu na Zjeździe, dostęp on-line do materiałów zjazdowych.