XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Informacje o PTM

Strona główna Informacje o PTM

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (PTM) zostało powołane w 1927 r. w Warszawie. Jest stowarzyszeniem naukowym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach; posiada osobowość prawną i prowadzi działalność zgodnie ze Statutem PTM (https://www.microbiology.pl/). Zgodnie ze Statutem PTM, celem Towarzystwa jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa.

Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo:

  1. organizuje zjazdy, sympozja, posiedzenia naukowe, odczyty, wykłady, wystawy i konkursy,
  2. wydaje i popiera czasopisma naukowe, książki i inne publikacje z dziedziny mikrobiologii – przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów,
  3. wydaje opinie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej oraz występuje w jej sprawach wobec władz państwowych,
  4. współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.

Towarzystwo obecnie liczy około tysiąca członków zwyczajnych oraz 15 członków honorowych – osób zainteresowanych rozmaitymi obszarami mikrobiologii. Siedziba Zarządu Głównego PTM mieści się w Warszawie. Towarzystwo posiada 14 Oddziałów Terenowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, które pełnią rolę szkoleniową, stanowią ośrodki myśli i działalności naukowej w dziedzinie mikrobiologii

Co cztery lata odbywają się Ogólnopolskie Zjazdy PTM, na których mikrobiolodzy pracujący w różnych dziedzinach mikrobiologii, prezentują aktualną wiedzę i nawiązują współprace naukowe.

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów jest wydawcą dwóch kwartalników: Polish Journal of Microbiology oraz Advancements of Microbiology – Postępy Mikrobiologii. Oba czasopisma posiadają punktację MNiSW oraz współczynnik Impact Factor.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXIX Zjazdu PTM
prof. dr hab. Stefan Tyski