Przejdź do rejestarcji

ZGŁASZANIE I PREZENTOWANIE PRAC W SESJACH TEMATYCZNYCH

WARUNKIEM PREZENTOWANIE PRACY W SESJI TEMATYCZNEJ JEST:
 • dokonanie rejestracji i uiszczenie opłaty za udział w konferencji,
 • uzyskanie pozytywnej recenzji przesłanego streszczenia pracy.
ETAPY POSTĘPOWANIA PRZY ZGŁOSZENIU UDZIAŁU W ZJEŹDZIE:
 • wysłanie formularza rejestracji w zjeździe,
 • wysłanie streszczenia pracy do wybranej sesji tematycznej lub sesji plenarnej,
 • uzyskanie pozytywnej recenzji przesłanego streszczenia pracy (doniesienia ustnego lub plakatu) w sesjach tematycznych,
 • uiszczenie opłaty za udział w konferencji.

PRZYGOTOWANIE STRESZCZEŃ WYKŁADÓW I PLAKTÓW/DONIESIEŃ USTNYCH

 1. W przypadku zgłoszeń STRESZCZEŃ WYKŁADÓW do sesji plenarnych lub sesji tematycznych prosimy o wybranie i zaznaczenie w których sesjach będą one prezentowane.
 2. W sesjach tematycznych prezentowane będą PLAKATY lub DONIESIENIA USTNE zawierające  prace oryginalne lub kazuistyczne lub metaanalizy.  Z pośród nadesłanych zgłoszeń prac zostaną wybrane przez oceniającą komisję streszczenia do prezentacji w formie doniesienia ustnego. Autorzy zostaną powiadomieni e-mailem o wytypowaniu ich prac do tej formy prezentacji.
 3. PRZYGOTOWANIE STRESZCZENIA.  Streszczenie należy przygotować w języku polskim, w formacie WORD for WINDOWS i przesłać przez formularz na stronie internetowej www.zjazdptm2020.pl, wypełniając wszystkie wymagane pola, do dnia zgodnie z „ważnymi datami”, według następującej konstrukcji:
  • tytuł pracy (dużymi literami),
  • autorzy,
  • e-mail osoby prezentującej,
  • instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość a dodatkow kraj jeżeli inny niż Polska),
  • treść streszczenia pracy oryginalnej (powinna zawierać wstęp, cel pracy, metody, wyniki i wnioski, ale bez podziału na w/w części – treść powinna być pisana w sposób ciągły – patrz wzór abstraktu). Można podać źródło finansowania. Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia. Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2500 znaków (ze spacjami),
  • treść streszczenia pracy kazuistycznej (powinna obejmować charakterystykę kliniczną i postępowanie diagnostyczne ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki mikrobiologicznej - treść powinna być pisana w sposób ciągły) a natomiast metaanalizy (powinna obejmować szeroką analizę danych dotyczących danego onszaru badań). Można podać źródło finansowania. Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia. Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2500 znaków (ze spacjami),
  • treść streszczenia wykładu powinna być pisana w sposób ciągły. Można podać źródło finansowania. Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia. Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora/ współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 5000 znaków (ze spacjami).
 4. Do przesłanego streszczenia należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowana praca jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”.
 5. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od wszystkich współautorów.
 6. Autorzy, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane przez komisję danej Sesji Tematycznej i zakwalifikowane do prezentacji podczas konferencji, zostaną o tym powiadomieni przez organizatorów drogą elektroniczną (e-mailem), najpóźniej do dnia zgodnie z „ważnymi datami”.